Różowa świnka skarbonka

Świadczenia rodzinne, ulgi, zasiłki – na co mogą liczyć rodziny w Polsce?

Polityka rodzinna stała się bardzo poważnym zagadnieniem. Za słowami poszły również czyny. Na chwilę obecną zwiększono ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko, co w znacznym stopniu wpłynęło na wzrost demograficzny w kraju. W poniższym artykule przedstawiamy, na jakie wsparcie mogą liczyć polskie rodziny.

Zasiłek z pomocy społecznej

Rodziny najuboższe mogą otrzymywać wsparcie finansowe z opieki społecznej w formie zasiłku. Takie prawo przysługuje tym rodzinom, których dochód na jedną osobę, nie przekracza 542 zł. W przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci, ten dochód nie może przekraczać 456 zł. Wyróżnia się trzy rodzaje zasiłków:

  • Zasiłek stały

Przysługuje on osobom całkowicie niezdolnym do pracy, którym brakuje środków na życie. Maksymalna kwota takiego zasiłku wynosi 529 zł miesięcznie.

  • Zasiłek okresowy

Mogą otrzymać go osoby, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji i nie mają żadnych dochodów lub nie wystarczają one na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza osób dotkniętych długotrwałymi chorobami lub niepełnosprawnych. Maksymalna kwota wynosi 418 zł miesięcznie.

  • Zasiłek celowy

Jest przyznawany na sfinansowanie określonych wydatków np. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, kosztów leczenia czy sfinansowania drobnych remontów. Przyznawany jest tym rodzinom, których dochody nie przekraczają kryterium ustawowego.

Gmina może również udzielić rodzinie pomocy w formie nieoprocentowanej pożyczki. To tzw. pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. Warunki udzielenia, spłaty oraz zabezpieczenia pożyczki określa umowa zawarta z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części.

Zasiłek rodzinny

Jest to wsparcie w wychowaniu potomstwa dla rodzin gorzej oraz w sytuacji, kiedy pod opieką znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca szczególnej opieki. W tym przypadku trzeba spełnić wyższe kryteria dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód, w przeliczeniu na jedną osobę, nie może przekraczać 539 zł. Wysokość takiego zasiłku wygląda następująco:

  • 77 zł na dziecko do 5 roku życia,
  • 106 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia,
  • 115 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Istnieje także dodatek z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe oraz dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. Osoba ubiegająca się o prawo do takiego zasiłku może liczyć na świadczenie w wysokości 1000 zł, płatne jednorazowo.

Z kolei decydując się na urlop wychowawczy matce, ojcu lub opiekunowi przysługuje urlop przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych,
  • 36 miesięcy kalendarzowych, dotyczy opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych, dotyczy opieki nad dzieckiem o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.

Niezależnie od okresu trwania urlopu wychowawczego, przysługuje dodatek w wysokości 400 zł.

Zasiłek 500+

Jest to comiesięczne świadczenie przyznawane na pierwsze i kolejne dziecko w wysokości 500 zł. Kryterium dochodowe zostało zniesione, zatem każdy, kto potrzebuje wsparcia finansowego na rzecz wychowania dziecka, może liczyć na takie wsparcie ze strony Państwa. Świadczenie przyznawane jest do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko. Próg wsparcia jest wyższy, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

To jedne z wielu form pomocy rodzinom ubogim lub średnio zamożnym. Rząd stale wypracowuje nowe metody wsparcie, zatem w najbliższym czasie można spodziewać się nowych zmian i udogodnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.