ubogie rodziny-jakie wsparcie

Ubogie rodziny – jakie wsparcie ze strony państwa mogą otrzymać?

Choć temat biedy w Polsce stał się ostatnio mniej popularny, to stopa skrajnego ubóstwa rośnie i nie należy zapominać o rodzinach, które potrzebują pomocy. Jeżeli borykasz się z przezwyciężaniem trudnych sytuacji życiowych, a Twoje możliwości finansowe są niewystarczające na pokrycie podstawowych potrzeb, przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jakie wsparcie ze strony państwa mogą otrzymać ubogie rodziny.

Od czego zależy przyznanie pomocy socjalnej?

Rodziny, które są w potrzebie i zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony państwa muszą spełniać określone warunki. Pomoc socjalna w Polsce uzależniona jest od kryterium dochodowego, prawo do świadczeń przysługuje w zależności od kwoty jaka przypada na członka rodziny.

ubogie rodziny

Musisz pamiętać, że według stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego za dochód uznaje się każdy przychód, niezależnie od tytułu oraz źródła jego uzyskania. Ostatnia weryfikacja progów dochodowych miała miejsce w 2018 roku, kolejna odbędzie się w roku 2021. I tak, pomoc społeczna należy się:

  • jeżeli jesteś osobą samotną i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe, a Twój miesięczny dochód nie przekracza 701 zł
  • jeśli dochód na członków Twojej rodziny, z którymi wspólnie zamieszkujesz nie przekracza 528 zł.

Jakiej pomocy może oczekiwać uboga rodzina w Polsce?

Forma pomocy społecznej skierowana do członków ubogiej rodziny, uzależniona jest rodzaju potrzeb i w Twoim ośrodku pomocy społecznej możesz ubiegać się o:

  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy
  • pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się.

Zasiłek stały – co to jest?

Pod pojęciem zasiłku stałego należy zrozumieć formę świadczenia pieniężnego przyznawanego w ramach pomocy społecznej. Zasiłek stały może otrzymać osoba samotna, całkowicie niezdolna do podjęcia pracy zarobkowej z uwagi na wiek lub stan niepełnosprawności (według kryterium dochodowego w kwocie 701 zł).

Tego rodzaju wsparcie należy się też jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, całkowicie niezdolną do pracy z wymienionych powodów, zamieszkujesz wspólnie z rodziną, w której miesięczny dochód na jej członka nie przekracza 528 zł.

Kiedy zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy to wsparcie ze strony państwa dla ubogich rodzin, przysługuje według takich samych kryteriów dochodowych jak zasiłek celowy. O taką formę wsparcia możesz się starać jeżeli cierpisz na długotrwałą chorobę, jesteś osobą, wobec której orzeczono niepełnosprawność, borykasz się z brakiem zatrudnienia.

Czym jest zasiłek celowy?

Zasiłek celowy to pomoc przyznawana na określony cel m.in. osobom bezdomnym oraz tym, którzy nie posiadają dochodu i możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych.

To również wsparcie państwa na pokrycie wydatków, które powstały wskutek zdarzenia losowego lub dla osób dotkniętych klęską żywiołową bądź ekologiczną. Zasiłek celowy może zostać przeznaczony na zakup żywności, leków, odzieży, opału, na pokrycie drobnych napraw i remontów w mieszkaniu.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się to wsparcie państwa skierowane w stronę członków ubogich rodzin, w formie pieniężnej lub rzeczowej. Przysługuje m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności lub ochrony macierzyństwa i wielodzietności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.